Bodytalks, 19 projecties op straat, 4 ruimtelijke videoinstallaties, 30 sep - 23 okt 2011, 18.00 – 24.00 uur, Maastricht

Brusselsestraat, Grote Gracht e.o. – Maastricht

De straat is de plek waar iedereen zich bewust is van zijn eigen lijfelijke aanwezigheid en alert is op de non-verbale signalen van de ander. De tentoonstelling BodyTalks - Video Art & Cinedans in Public Space toont in deze publieke ruimte 23 videowerken waarin het bewegend lichaam centraal staat. De geselecteerde kunstwerken geven een divers beeld van de kracht, rijkdom en reikwijdte van non-verbale communicatie en dans. De videowerken en korte dansfilms zijn zelden buiten de muren van kunstinstellingen of (film)theaters getoond, maar zijn door hun specifieke inhoud wel uitermate geschikt voor vertoning in het stedelijke landschap. In de openbare ruimte gaan ze een directe één-op-één relatie aan met de toeschouwer of passant op straat.

BodyTalks is een onderzoek naar hoe de disciplines videokunst en korte dansfilm elkaar beïnvloeden en nieuwe, onverwachte interpretaties kunnen oproepen van lichamelijke expressie of lichaamstaal. Professionele dansers, kunstenaars en performers doen stilzwijgende maar doordringende ‘uitspraken’ over thema’s als: man/vrouw verhoudingen, politiek-maatschappelijke actualiteiten en de zoektocht naar een eigen identiteit in de hedendaagse beeldcultuur. De videoprojecties, van gerenommeerde kunstenaars en jong talent, visualiseren hoe dans een taalmiddel kan zijn en hoe non-verbale communicatie een choreografie kan worden. (Bart van den Boom)

BodyTalks is georganiseerd door Viewmaster Maastricht in samenwerking met Cinedans Amsterdam
BodyTalks werkt samen met de Nederlandse Dansdagen

Bodytalks 19 street projections 4 spatial video installations in arts and cultural institutions 30 Sep - 23 Oct 2011 18:00 – 24:00 hrs MAASTRICHT

Brusselsestraat, Grote Gracht and surrounding area – Maastricht

The street is where everyone is aware of their own bodily presence and where they are alert to the nonverbal signals from others. In this public space, the BodyTalks - Video Art & Cinedans in Public Space exhibition shows 23 videos that focus on the moving body. The selected works of art offer a diverse picture of the strength, wealth and scope of non-verbal communication and dance. The videos and short dance films have rarely been shown outside the walls of arts institutions or (movie) theatres, yet thanks to their specific content they can easily be shown in the urban landscape. In the public space, they enter into a direct one-on-one relationship with the onlooker or passerby in the street.

BodyTalks is a study into how the disciplines of video art and short dance films influence each other, and how they can evoke new, unexpected interpretations of bodily expression or body language. Professional dancers, artists and performers make silent yet pervasive ‘utterances’ about themes such as man/woman relationships, political-social topicalities and the search for an individual identity in today’s image culture. The video projections by high-profile artists and young talents visualise how dance can be a linguistic aid and how non-verbal communication can become choreography.

BodyTalks is organised by Viewmaster Maastricht in cooperation with Cinedans Amsterdam
BodyTalks cooperates with the Dutch Dance Days

home